Obchodné podmienky


Základné ustanovenia


Účelom daných obchodných podmienok je vymedzenie práva a povinností predávajúceho/výrobcu a kupujúceho. Majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu fitdesign.sk je:

Ing. Zuzana Fiťková - FitDesign
so sídlom Jalovec 41, 032 21  Bobrovec
IČO: 53 404 271
DIČ: 1078328438

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré prípadne vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji ( 108/200 Z.z). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. "zmluvu na diaľku".
Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Objednávanie a ochrana osobných údajov:

Pri objednávaní budete požiadaní o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Internetový obchod fitdesign.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
V žiadnom prípade neposkytneme tieto údaje tretej strane.

Internetový obchod www.fitdesign.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Potvrdenie objednávky:

Objednávka je prijatá do 24hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. O odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade výroby na objednávku budeme postupovať na základe osobnej komunikácie telefonicky alebo emailom po dojednaní detailov. 

Zrušenie objednávky:

Každú objednávku môžete zrušiť do 24 hodín a to výhradne e-mailom na adresu: info@fitdesign.sk

Platby:

Predávajúci si vyhradzuje právu na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto serveri vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail.
Možnosti platby v rámci Slovenskej republiky: dobierka alebo platba prevodom na bankový účet.
Doručenie tovaru: Slovenská pošta alebo iná kuriérska spoločnosť. 

Do zahraničia dobierky nezasielame.
Možnosť zaslania tovaru do zahraničia je na základe dohody predávajúceho s kupujúcim s platbou prevodom na účet.

Cena poštovného je od 4,-€, podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.
Pri dobierke je pripočítaná aj cena dobierky /1€/

Dodacia lehota:

Ak je tovar/výrobok na sklade, zásielku odosielame bežne do 3 pracovných dní. V prípade, že nebude na sklade a budete mať záujem o konkrétny tovar/výrobok, doba výroby je podľa zložitosti výrobku zhruba 4-6týždňov. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

Dodanie daňového dokladu:

Faktúru ako daňový doklad obdrží zákazník v elektronickej forme v e-maili, ktorý zasielame automaticky pri odoslaní zásielky. Na vyžiadanie pošleme spolu s tovarom faktúru v papierovej forme. Faktúru v papierovej forme je potrebné si vyžiadať pred odoslaním zásielky. Ako samostatnú zásielku faktúru neposielame.

K objednávke, ktorej fakturačná adresa obsahuje IČO, je faktúra v papierovej forme pribalená automaticky bez vyžiadania.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru:

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

kontaktujte nás na tel. čísle +421 911 480 011 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia a záruka:

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:

 • Nesprávne používanie výrobku
 • Nešetrné používanie výrobku

  Postup pri reklamácii

 • Informujte nás o reklamácii e-mailom na info@fitdesign.sk
 • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu: Zuzana Fiťková, Jalovec 41, 032 21  Bobrovec
 • Zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na info@fitdesign.sk
 • O ukončení a výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@fitdesign.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej išpekcie pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.


Záverečné ustanovenia:

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú , elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.fitdesign.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Uskutočnením registrácie ako aj poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaných v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 25.04.2021 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu po uvedenom dátume.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 www.fitdesign.sk